شنبه, 29 مرداد 1401

چرا به حاكميت باليني نيازمنديم؟

مددجو محوري (مشتري مداري )

كاهش بروز اشتباهات از سوي كاركنان درمان

بهره مندي مطلوب از منابع سازماني ( انساني – تجهيزاتی – مالي )

افزايش اعتماد عمومي به خدمات بيمارستاني

جامه عمل پوشانيدن به اهداف سازمان هاي سلامتي (مورد انتظار جامعه و دولت )

ويژگي هاي نظام حاكميت خدمات باليني :

توانمندي براي رفع نيازهاي روز حوزه سلامت

جامعيت در عملكرد

انعطاف پذيري ( قابليت تطابق با شرايط و سياست هاي بيمارستاني در ايران و تغييرات آينده در سياست هاي سلامت كشور )

به كار گيري گسترده كاركنان بيمارستاني ( اعم از باليني و غير آن )

قابليت پياده سازي با حداقل حمايت بيروني (امكان توانمندسازي كاركنان در جهت پياده سازي مدل )

پاسخگويي به مشكلات جاري نظام ارايه خدمات (حذف فرايندهاي مزاحم )

 

ساختار حاكميت باليني بر هفت پايه بنا شده است :

استفاده از اطلاعات :

استفاده از فناوري اطلاعات

مديريت جامع اطلاعات

ايجاد و ارايه اطلاعات براي بيماران

ارتباط با برنامه هاي آينده

مديريت خطر :

زمينه سازي

شناسايي ريسك

تحليل ريسك

ارزيابي ريسك

استراتژي جهت كاهش ، حذف يا انتقال ريسك

بررسي و نظارت مداوم

ارتباطات موثر و مشاوره

آموزش و يادگيري :

تخصيص زمان آموزش جهت كاركنان

استراتژي و برنامه عملي مشخص

دسترسي مناسب و مرتبط

مديريت آموزش

استفاده از نتايج PDPS جهت برنامه ريزي آموزش

مشاركت همراهان و بيماران

مشاوره به بيماران و مديريت خدمات

بيمار بعنوان شريك

فرهنگ انعطاف پذيری و مشاركتي

ارتباطي

 

مديريت نيروي انساني :

خط مشي ها ، روش هاي اجرايي به روز شده و قراردادها

پايش عملكرد كاركنان

توسعه كاركنان

 

مميزي باليني :

بطور مرتب منعكس كننده آنچه در حال انجام است ، ميباشد

معرفي فعاليت ها و واحدهاي عالي

واقع گرايانه

بررسي منابع مورد نظر

 

اثر بخشي باليني :

استفاده از بهترين دانش ، بر گرفته از پژوهش ، تجربه باليني براي دستيابي به فرايند و نتايج مطلوب مراقبت از بيمار (اثربخشي باليني )

اثر بخشي باليني از طريق مجموعه فعاليت هاي ارتقاء كيفيت زير امكان پذير است :

شواهد علمي و به روز راهكارهاي باليني ، دستورالعملها و استانداردهاي علمي براي تعيين و ارايه بهترين روش مراقبت و درمان .

ابزارهاي ارتقاء كيفيت (مانند چرخه مميزي ، باليني ، چرخه هاي سريع ارتقاي كيفيت و . . . )

ارزيابي مستندات و . . . به منظور تعيين هزينه اثر بخش بودن خدمات و مراقبت ها

 

 

اعضای تیم حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی 

 

فهرست اسامي رؤساي تمامي بخش هاي باليني و تيم مديريت و رهبري                                 
سمت اسامي تيم مديريت و رهبري رئيس واحد نام واحد باليني
سرپرست بیمارستان دكتر محمد خان قیطاقی دكتر پریسا ظریف نجفی داخلی و جراحي مردان
مدیر داخلی دکترهادی بیژن نژاد دكترپریسا ظریف نجفی جراحي وداخلی زنان
معاون آموزشی دکتر شهرام کیخا دکتر وحید سعادتیان روانپزشکی
رئیس اداره خدمات پرستاری کمال شبانیانی - -
مسئول واحد بهبود کیفیت مژگان الماسی مقدم دکتر مجید میرصدرائی ICU
مسئول فناوري اطلاعات  حسین اسکندری دكتر هاشم طلوع اتاق عمل
مسئول حسابداری آقای نقوی مقدم دکتر سعید ابطحی NICU
سوپروایزر آموزشی مژده انتخابی دكتر محمودرضاخزاعی دياليز
دكتررويا نصيري زايشگاه
دكتر شهرام کیخا اورژانس
دکترعليرضا رضایی آزمایشگاه
دکتر فرنود رجب زاده     رادیولوژی            

    

واحدبهبودکیفیت – بيمارستان 22 بهمن

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )