شنبه, 29 مرداد 1401
تاسیسات:
 

مسئول واحد:  مهندس سلمانی           درجه علمی : مسئول تاسيسات

 

تحت نظر معاونت عمران دانشگاه و مدیریت بیمارستان                

       

 پرسنل واحد:3نفر (تکنسین تاسیسات ، برق و لوله کشی ومسئول تاسيسات)

 

اقدامات واحد : سرویس و نگهداری تجهیزات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ،انجام و

 

پیگیری امور محوله بخش هاو و احد های بیمارستانی شامل : سیم کشی ،کانال کشی

 

و...، نظارت بر آسانسور ها ، مخابرات بیمارستان وهماهنگی های امور ساختمانی

 

 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )