دوشنبه, 03 مهر 1402
مقام:
22bahmanhospital@gmail.com
آدرس:
تماس با بيمارستان آموزشى درمانى 22 بهمن

آدرس پستى :مشهد- پیچ دوم تلگرد - بابا نظر 39 صاحبدلان 2 - بیمارستان خیریه 22بهمن
فاكس : 32573500

تلفن :17 -32595516

سایر اطلاعات:

آدرس پستى :

مشهد- پیچ دوم تلگرد - بابا نظر 39 صاحبدلان 2 - بیمارستان خیریه 22بهمن

فاكس : 32573500

تلفن : 17-16-32595515

 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )