شنبه, 29 مرداد 1401

داروخانه

 

مسئول واحد: دکتر احمدرضاحسن زاده                             درجه علمی : دکترای داروسازی

 

تحت نظارت مدیریت فعالیت می نماید.

 

تعداد پرسنل : 2نفر تکنسین امور دارویی

 

اقدامات :تدارک و تهیه داروهای مورد نیاز بیمارستان ، نظارت بر نحوه صحیح مصرف دارو  در بخش ها ،

 

تحویل دارو مورد نیاز به بخش های بستری و سرپایی تحویل نسخ دارویی بیماران مراجعه کننده به

 

درمانگاههای تخصصی، نظارت و گزارش عوارض داروها به مرکز ADR دانشگاه ،کنترل و نظارت بر

 

نحوه نگهداری و تاریخ انقضاء دارو ها در بخش های بیمارستان

 

مکان : محوطه پارکینگ بیمارستان در مجاورت درمانگاههای تخصصی

 

 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )