شنبه, 29 مرداد 1401

 ■گچ گيري                                                                                                                                                      

 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )