شنبه, 29 مرداد 1401

 

رياست ، مديريت ،  كارگزيني

 

رئيس بيمارستان: دكتر محمدخان قیطاقی         

                                                                                   

  -----------------------------------------------------------------------------

مديرداخلي: دکتر هادی بیژن نژاد     

        

  -----------------------------------------------------------------------------

 مسئول دفتر ریاست و کارگزینی: محمد داوری       

   

 

 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )