شنبه, 29 مرداد 1401

آيين نامه داخلي كتابخانه

الف ) استفاده کنندگان از منابع :

افراد برخوردار از حق استفاده از منابع کتابخانه های دانشگاه ، عبارتند از :

1- اعضاء محترم هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت واحد مشهد

2-اعضاءمحترم هیات علمی حق التدریس واحد مشهد

3- دانشجویان گرامی واحد مشهد ( به جز موارد اشاره شده در بند )

ب- شرایط عضویت :

1-برای عضویت حائزان شرایط بخش «الف /1» کتابخانه عضو گیرنده ، کارت شناسایی متقاضی را جهت اطمینان از عضویت در هیات علمی ، درخواست ، و سپس در برگه ویژه ای که « مدیریت امور کتابخانه ها » طراحی می نماید ، نام فرد را درج و امضاء متقاضی را خواهد گرفت .

2- دارندگان شرایط بخش «الف /2» تا زمانی که در واحد مشهد به تدریس اشتغال دارند ( و در برنامه شبکه رایانه ای دانشگاه – بخش آموزش این موضوع قابل رویت است ) ، از حق استفاده از منابع برخوردار خواهند بود ، کارت عضویت برای آنها صادر نمی شود ، و دریافت منابع به امضاء  «برگه ویژه امانت منابع به اعضاء محترم هیات علمی حق التدریس واحد مشهد » منوط خواهد بود.زمان مجاز برای امانت دادن منابع کتابخانه ای به اعضاء محترم هیات علمی حق التدریس واحد مشهد » منوط خواهد بود. زمان مجاز برای امانت دادن منابع کتابخانه ای به اعضاء حق التدریس هیات علمی واحد مشهد ، فاصله زمانی ده روز گذشته از آغاز نیمسال تحصیلی تا ده روز مانده به پایان نیمسال تحصیلی خواهد بود .

3-حائزان شرایط بخش «الف / 3» جهت عضویت می توانند مدارک لازم برای صدور کارت با به کتابخانه محل تحصیل تحویل نموده ، و از کارت عضویتی با اعتبار طول دوره تحصیلی برخوردار شوند.

4- حائزان شرایط بخش « بخش الف/4» پس از ارائه «تایدیه اداره کل امور اداری واحد مشهد» از عضویت چهار ساله ( به شرط ادامه همکاری با واحد مشهد در این مدت) برخوردار خواهند گردید.

تبصره : برای هیچ یک از رده های چهارگانه پیشگفته ، حق عضویت دریافت نخواهد شد ، و کارت عضویت دانشجویان ، برای طول دوره تحصیل آنها معتبر خواهد بود.

ج) شرایط اقدام در قبال دیر کرد، و موضوع قطع عضویت :

چنانچه در موعد مقرر ، عضو کتابخانه منابع کتابخانه ای به امانت گرفته را برگشت ندهد ، به ترتیب ، «برگه یادآوری » شماره 1 و شماره 2 از سوی کتابخانه عضو گیرنده صادر خواهد شد،و چنانچه باز هم منابع برگشت داده نشد ، « آنگاه برگه اعلام قطع عضویت » فرستاده خواهد شد . فاصله صدور برگه نخست ، ده روز گذشته از سررسید موعد برگه نخست خواهد بود ، و برگه های دیگر نیز به ترتیب از برگه قبلی ، با ده روز فاصله صادر خواهد شد .

در این آیین نامه ، جهت دیر کرد برگشت منابع ، جریمه نقدی در نظر گرفته نمی شود ، و در صورت برگشت ندادن منابع در موعد مقرر ، از سوی       « مرکز خدمات فنی کتاب» برای منابع ( طبق قاعده : 10% اضافه قیمت+ بهای روز منبع کتابخانه ای در بازار=مبلغ دریافتی )هزینه و خسارت ، برآورد خواهد شد.کتابداران کتابخانه های دانشگاه ، موظف خواهند بود تا نسبت به موارد لازم برای دریافت خسارت یا بهای منابع ، موارد را به مدیریت امور کتابخانه ها گزارش نمایند.سپس این موضوع از سوی « مدیریت امور کتابخانها» در برنامه رایانه ای گنجانده خواهد شد و دریافت وجه به طریق مقتضی از سوی معاونت محترم اداری – مالی انجام خواهد پذیرفت .

د) افرادی که واجد شرایط عضویت نیستند:

1-دانشجویان انصرافی

2-دانشجویان انتقالی به واحد دیگر ،

3- دانشجویان انتخاب واحد نکرده

4-دانشجویان غایب راکد ( دو نیمسال انتخاب واحد نکرده)

5-دانشجویانی که سقف تحصیل آنها تمام شده

6- دانشجویان میهمان از مبداء واحد مشهد به واحد دیگر

7- دانشجویان محروم از تحصیل ( از طریق کمیته انضباطی ) و دانشجویان خارج از تقویم

ر) عضویت فراگیر :

عضویت در یکی از کتابخانه های دانشگاه و دریافت کارت عضویت ، به منزله عضویت در همه کتابخانه های دانشگاه خواهد بود و دیگر کتابخانه های دانشگاه مجاز خواهند بود ، در سقف مجاز ، منابع کتابخانه ای را امانت بدهند.

و) سقف مجاز امانت :

اعضاء محترم هیات علمی ( تمام وقت ، نیمه وقت و حق التدریس ) از حق استفاده از 7 نسخه ( جلد ) کتاب به مدت 15 روز ، کارمندان محترم دانشگاه 4 جلد به مدت 10 روز ، دانشجویان مقطع کارشناسی ، 3 جلد به مدت 10 روز ، و دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای تخصص 4 جلد و به مدت 14 روز برخوردار خواهند بود.

سقف امانت مواد دیداری – شنیداری ( فیلم ، سی دی ، نوار و ....) دو عدد و به مدت چهل و هشت ساعت خواهد بود. کتب و دیگر منابع مرجع و نیز نشریات به امانت داده نخواهد شد .

ی) تسویه حساب و قطع عضویت :

پس از طی شدن دوره مجاز تحصیل و در نتیجه پایان عضویت ، کتابخانه محل تحصیل دانشجو پس از بررسی و اطلاع از عدم بدهی دانشجو ، برگه تسویه حساب را امضاء و به مهر ویژه تسویه حساب ممهور خواهد نمود . شیوه تسویه حساب اعضای محترم هیات علمی و کارمندان محترم نیز به همین شیوه خواهد بود.   

ه – منابعي كه به امانت داده نمي شود .

-       كتابهاي تك نسخه و منحصر به فرد

-       كتابهاي مرجع (رفرنس)

-       پايان نامه هاي تحصيلي

و- به منظور حفظ منزلت كتاب و كتابخانه ،كليه اعضا موظف هستند در محيط كتابخانه موارد زير را رعايت نمايند :

      اجتناب از رفتارهاي مغاير با اصول اسلامي و اخلاقي

-       حفظ كامل سكوت و آرامش

-       عدم استعمال دخانيات

-       حفظ نظم و پاكيزگي كتابخانه

-       رعايت احترام به كاركنان كتابخانه

-       پرهيز از ايجاد مزاحمت براي ساير اعضا

-       پرهيز از خوردن و آشاميدن در سالن هاي مطالعه

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )