شنبه, 29 مرداد 1401

physiotherapy

 

مسئول فنی شیفت صبح: محسن میری                      

مسئول فنی شیفت عصر :داوودميرشكاري 

بخش برون سپاری شده و تحت نظارت مدیریت فعالیت می نماید.

دارای 7 کابین فعال

تعداد پرسنل واحد: 4 نفر کارشناس فیزیوتراپی             مکان: طبقه دوم

اقدامات : در دو نوبت صبح و عصر فعال است. فعالیت ها در دو بخش مکانو تراپی و الکترو تراپی(مجهز به لیزر ، cpm، ترکشن ) ارائه خدمات می نماید.

ساعت کاری در شیفت صبح : 8 تا 13 و شیفت عصر 16 تا 19 

 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )