شنبه, 29 مرداد 1401

مسئول واحد: دکتر احمدرضاحسن زاده                       درجه علمی : دکترای داروسازی

 

تحت نظارت مدیریت فعالیت می نماید.

 

drugstor

 

تعداد پرسنل : 2نفر تکنسین امور دارویی

 

اقدامات:تدارک و تهیه داروهای مورد نیاز بیمارستان ، نظارت بر نحوه صحیح مصرف دارو  در بخش ها ، تحویل دارو مورد نیاز به بخش

 

های بستری و سرپایی تحویل نسخ دارویی بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای تخصصی، نظارت و گزارش عوارض داروها به مرکز ADR

 

دانشگاه  ،کنترل ونظارت بر نحوه نگهداری و تاریخ انقضاء دارو ها در بخش های بیمارستان

 

مکان : محوطه پارکینگ بیمارستان در مجاورت درمانگاههای تخصصی

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )