شنبه, 29 مرداد 1401

حسابداري بيمارستان 22 بهمن

مسئول واحد :جناب آقای نقوی مقدم

تلفن : 17 -32595516 

                                                                                   داخلی 327-328 

فعاليتيها :

اعمال نظارت وتامين هماهنگي لازم جهت

 1-  تهيه وتدوين صورتهاي مالي بيمارستان از طريق نظارت مستمربرعمليات مالي وتطبيق كليه پرداختها با قواين وائين نامه ومقررات

حاكم بردانشگاه وارسال به موقع صورتهاي مالي وسايرگزارشات مديريتي ومحاسباتي و نگهداري وتنظيم حسابها برطبق آيين نامه

واصول وموازين پذيرفته شده حسابداري

2-   هماهنگي در اجراي قوانين ومقررات حاكم بر عمليات مالي بيمارستان وحفظ وحراست از اسناد ودفاتر مالي

3-   پيگيري ونظارات مستمر بر صحت وصول به موقع درامدهاي بيمارستان

4-   تجزيه وتحليل هزينه ودرامد واحدهاي مختلف با نظارت برعملكرد مالي واحدهاي مختلف بيمارستان وارائه راهكارهاي مناسب به مسئولين

مافوق

5-    شناسائي ونگهداري حساب مقداري وريالي اموال منقول وغيرمنقول ماشين آلات تجهيزات و داراييها وارائه گزارش ماهانه به دانشگاه

6-   اجراي عمليات مالي و تامين اعتبار كليه پرداختها درچهارچوب بودجه مصوب

7-    شركت دركميته هاي بيمارستان وتشكيل كميته كسورات بيمارستاني درخصوص كاهش كسورات

8-    اعمال كنترل داخلي وهمكاري با حسابرس داخلي دانشگاه

9-   اجراي نظام بودجه ريزي عملياتي براساس قيمت تمام شده خدمات وارائه بودجه بندي سالانه به دانشگاه

10-   كنترل امضائاسنادمالي وواوراق تعهدآوربراساس تفويض اختيارات رياست محترم بيمارستان

زيرمجموعه:

حسابداري (حقوق ودستمزد وپرداخت) : آقايان صالحی و رنجبران         داخلي 328

كارپردازي: آقاي جواد شعبانی               داخلي 352

دريافت وپرداخت صندوق :   (آقايان عشقي و يوسفي و شعبانی )        داخلي 216

درآمد : خانم صالحان وخانم رشيد          داخلي 235

حسابداري ترخيص :آقای کوثری            داخلي 244

انبار واموال  : آقاي مهاجرزاده                داخلي 272

 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )