شنبه, 29 مرداد 1401

مهندسي پزشكي:

 

مسئول واحد: مهندس حقانی راد           درجه علمی : کارشناس ارشد مهندسی تجهیزات پزشکی

 

اهم فعاليت هاي واحد:

 

نگهداری وتعمیرات پیشگرانه تجهیزات پزشکی

 

انواع ایمنی تجهيزات

 

کنترل کیفی

 

کالیبراسیون

 

پایش ، اندازه گیری و ارزیابی اجرای صحیح برنامه نگهداشت تجهیزات پزشکی

 

بازرسی تجهیزات پزشکی

 

تعمیر تجهیزات پزشکی

 

اسقاط سازی

 

قرارداد سرویس، نگهداری و تعمیر

 

مكان فيزيكي : طبقه اول 

 

 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )