شنبه, 29 مرداد 1401

000345

 

 بيمارستان  آموزشي درماني  22 بهمن

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )