دوشنبه, 18 اسفند 1399

دفــتر مديـــــريت پرستاري

 

اين واحد در طبقه دوم واقع شده است و كاركنان اين واحد يك نفر بعنوان مدير پرستاري و يك نفر

بعنوان سوپروايزر  كنترل عفونت و يك نفر بعنوان سوپروايزر آموزشي و تعدادي سوپروايزر باليني

برحسب نياز بيمارستان مي باشند.

 

اهداف :

حفظ و ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري در جهت افزايش رضايتمندي بيماران و كاركنان.

 

برقراري نظام حاكميت باليني و اعتباربخشي

 

ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري در جهت افزايش رضايتمندي بيماران و كاركنان

 

ارتقاء فر آيند مديريت منابع انساني

 

ارتقاء فرآيند مديريت آموزش كاركنان و بيماران

 

ارتقاء فرايند ثبت و مستندسازي

 

ارتقاء فرآيند مديريت احياءقلبي و ريوي

 

ارتقاء فرآيند احتياطات همه جانبه و دستورالعمل هاي مديريت شده

راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )          DssuQ8 JDOXpwVJZ