شنبه, 29 مرداد 1401

 rad22bahman

 مسئول فني :  دكتر فرنود رجب زاده        

مسوول رادیولوژی : خانم فرزانه اسحاقی

تلفن داخلي : 292-32595516-051    

 

 

 

      

واحد راديولوژي بيمارستان داراي بخشهاي ذيل ميباشد : 

1-سونوگرافي

2-سونوگرافی داپلر

3-رادیولوژی ساده و تخصصی

آمادگيهاي آزمونهاي تخصصي بخش تصوير برداري بيمارستان 22بهمن

آزمون I.V.P

شب قبل از عكسبرداري ، ساعت 8 شب شام سبك ميل نمائيد.يك ساعت بعد از صرف شام ،روغن كرچك       ( طبق دستور روي شيشه ) كاملا ميل شود.( سركشيده شود)تاآخر شب ،موقع خواب مايعات مصرف شود. صبح روز عكسبرداري ، ساعت 9 صبح ناشتا تشريف بياوريد.

آموزن باريم انما:

روز قبل از عكسبرداري يكساعت پس از صرف ناهار روغن كرچك ( طبق دستور روي شيشه ) كاملا ميل شود. ساعت 8 شب روغن كرچك دوم سركشيده شود. تا آخر شب موقع خواب مايعات ( مانند آب يا چاي ) ميل شود. صبح روز عكسبرداري ساعت 8 صبح تشريف بياوريد.

موارد لازم :

1)2شيشه روغن كرچك

2) پودر سولفات باريم

3) سوند نلاتون سرقرمز

آزمون باريم انماي دوبل كنتراست:

روز قبل از عكسبرداري يك ساعت پس از صرف ناهار ، روغن كرچك ( طبق دستور روي شيشه )كاملاميل شود . ساعت 7 شب روغن كرچك دوم سركشيده شود. ساعت10 شب تنقيه باسرم انجام شود. ساعت 6:30صبح روز عكسبرداري ، تنقيه با آب ولرم انجام شود. ساعت 9 صبح ناشتا تشريف بياوريد.

موارد لازم :

1)2شيشه روغن كرچك 40گرمي

2)سرم يك ليتري نرمال مالين

3)ست سرم

4)سوند نلاتون سر قرمز

5)پودر سولفات باريم

توجه:

1)شيوه تنقيه كردن صحيح را از كارشناس بخش تصوير برداري سئوال نمائيد.

2)چنانچه در هنگام ميل روغن كرچك ، حالتان بد مي شود. روغن كرچك را بهمراه آبليمو ميل نمائيد.

آزمون U.G.T( عكسبرداري از معده ومري )

10ساعت قبل از عكسبرداري ناشتا باشيد.

آزمون Transit(عكسبرداري از روده باريك )

آمادگي خاصي نياز نيست

آزمون Ba.s(عكسبرداري از مري)

آمادگي خاصي نياز نيست

آزمون R.U.G:

آمادگي خاصي نياز نيست

آزمونV.C.U.G:

آمادگي خاصي نياز است

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )