جمعه, 26 آبان 1396

قابل توجه ملاقات کنندگان گرامی :

 

 ساعت ملاقات بیمارستان از ساعت 14/30 الی 15/30 می باشد. لذا خواهشمنداست خارج از ساعات اعلام شده

جهت ملاقات بیمار گرامیتان به بیمارستان مراجعه نفرمایید.