چهارشنبه, 02 بهمن 1398

رئیس بیمارستان :   جناب آقای دکتر محمود رضا خزاعی

 

مدیریت بیمارستان : سرکار خانم میترا خزاعی

 

پزشک بیماران بین الملل : جناب آقای دکتر هاشم طلوع

 

کارشناس بیماران بین الملل : سرکار خانم زهرا طالبیان

 

 

 

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images