پنج شنبه, 03 بهمن 1398

ورود بیمار به بیمارستان

 

_ متصدی پذیرش به بیماران اتباع خارجی خوش آمد گفته و از افرادی که جهت صحبت با این بیماران

تعیین شده اند  کمک گرفته اند .

 

_ کارشنا س IPD  بدون معس طلی اقدام به معرفی بیمار به پزشک اورژانس می نماید و در صورت نیاز به بستری بیمار دستورات را از پزشک اورژانس دریافت می نماید .

 

_ کارشناس IPD بر اساس کارت شناسایی اقدام به بستری نمودن بیمار می نماید و در حین انجام این کار به سوپروایزر وقت و سرپرستار بخش مربوطه اطلاع رسانی می کند .

 

_ کارشناس IPD رضایت نامه ها را به دقت از بیمار و همراه وی دریافت نموده و ایشان را با احترام همراه کمکی بخش مربوطه به بخش راهنمایی می نماید .

 

_ سرپرستار بخش خود را به بیمار معرفی می نماید و بیمار را به اتاق ویژه معرفی می نماید .

 

_ سرپرستار بخش   بعد از تحویل بیمار دستورات داروئی پزشک اورژانس را اجرا نموده و با پزشک معالج در تماس خواهند بود .

_ پرستار ویژه اباع خارجی به بیمار معرفی می گردد.

 

لطفا توجه فرمائید :

۱.در صورت  وجود دستور پزشک مبنی بر بستری به هنگام پذیرش دستور بستری را همراه داشته باشید .

۲. برای پذیرش افراد زیر 18 سال اجازه پدر و یا قیم قانونی نیاز است .

 

 

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images