چهارشنبه, 02 بهمن 1398

توریسم درمانی یا به عبارت دیگر گردشگری پزشکی سفری است که با هدف درمان به کشور مقصد انجام می شود .

بیمارستان ۲۲ بهمن با هدف خدمت رسانی به بیماران و گسترش شاخص های درمانی در زمینه کلیه بیماری ها ساخته شده است .

بیمارستان ۲۲ بهمن در سال ۱۳۷۹ ساخته شده و دارای ۳ طبقه ، ۵ اتاق عمل ،۱۰ بخش و ۱۱۱ تخت جهت بستری بیماران

می باشد .

اعتقاد ما بر این است که روح و جسم بیمار بسیار ارزشمند است .

 

 

 

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images