چهارشنبه, 02 بهمن 1398

دفــتر مديـــــريت پرستاري

 

اين واحد در طبقه دوم واقع شده است و كاركنان اين واحد يك نفر بعنوان مدير پرستاري و يك نفر

بعنوان سوپروايزر  كنترل عفونت و يك نفر بعنوان سوپروايزر آموزشي و تعدادي سوپروايزر باليني

برحسب نياز بيمارستان مي باشند.

 

 

اهداف:                                                                                                                                                                           
  1.  حفظ و ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري در جهت افزايش رضايتمندي بيماران و كاركنان.
  2.  برقراري نظام حاكميت باليني و اعتباربخشي
  3.  ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري در جهت افزايش رضايتمندي بيماران و كاركنان.
  4.  ارتقاء فر آيند مديريت منابع انساني
  5.  ارتقاء فرآيند مديريت آموزش كاركنان و بيماران
  6.  ارتقاء فرايند ثبت و مستندسازي
  7.  ارتقاء فرآيند مديريت احياءقلبي و ريوي
  8.  ارتقاء فرآيند احتياطات همه جانبه و دستورالعمل هاي مديريت شده

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images