پنج شنبه, 03 بهمن 1398

داروخانه

 

مسئول واحد: دکتر احمدرضاحسن زاده                             درجه علمی : دکترای داروسازی

 

تحت نظارت مدیریت فعالیت می نماید.

 

تعداد پرسنل : 2نفر تکنسین امور دارویی

 

اقدامات :تدارک و تهیه داروهای مورد نیاز بیمارستان ، نظارت بر نحوه صحیح مصرف دارو  در بخش ها ،

 

تحویل دارو مورد نیاز به بخش های بستری و سرپایی تحویل نسخ دارویی بیماران مراجعه کننده به

 

درمانگاههای تخصصی، نظارت و گزارش عوارض داروها به مرکز ADR دانشگاه ،کنترل و نظارت بر

 

نحوه نگهداری و تاریخ انقضاء دارو ها در بخش های بیمارستان

 

مکان : محوطه پارکینگ بیمارستان در مجاورت درمانگاههای تخصصی

 

 

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images