جمعه, 04 بهمن 1398

مهندسي پزشكي:

 

مسئول واحد: مهندس مهدي اصفهاني           درجه علمی : کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

 

اهم فعاليت هاي واحد:

 

نگهداری وتعمیرات پیشگرانه تجهیزات پزشکی

 

انواع ایمنی تجهيزات

 

کنترل کیفی

 

کالیبراسیون

 

پایش ، اندازه گیری و ارزیابی اجرای صحیح برنامه نگهداشت تجهیزات پزشکی

 

بازرسی تجهیزات پزشکی

 

تعمیر تجهیزات پزشکی

 

اسقاط سازی

 

قرارداد سرویس، نگهداری و تعمیر

 

مكان فيزيكي : طبقه اول 

 

 

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images