جمعه, 04 بهمن 1398
تاسیسات:
 

مسئول واحد:  مهندس حسن متین زاده           درجه علمی : كارشناس آسانسور مسئول تاسيسات

 

تحت نظر معاونت عمران دانشگاه و مدیریت بیمارستان                

       

 پرسنل واحد:4نفر (تکنسین تاسیسات ، برق و لوله کشی ومسئول تاسيسات)

 

اقدامات واحد : سرویس و نگهداری تجهیزات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ،انجام و

 

پیگیری امور محوله بخش هاو و احد های بیمارستانی شامل : سیم کشی ،کانال کشی

 

و...، نظارت بر آسانسور ها ، مخابرات بیمارستان وهماهنگی های امور ساختمانی

 

مکان فیزیکی : طبقه منهاي يك ضلع غربی بیمارستان 

 

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images