جمعه, 04 بهمن 1398
واحد مدیریت اطلاعات سلامت:
 

مسئول واحد: حسين یوسفی                                         درجه علمی : کارشناس مدارک پزشکی

 

واحد های تحت پوشش: واحد پذیرش ،واحد کدگذاری ،واحد آمار و واحدبایگانی

 

اقدامات : کد گذاری با استفاده از  ICD-10 و ICD9-CM ،ارائه آمار فعالیت بیمارستان به صورت ماهانه،

 

سه ماهه ، شش ماهه و سالانه ، بایگانی به روش TD(دو رقم انتهایی ) و سیستم کالر کودینگ ،

 

شماره دهی پرونده ها (U.N) شماره واحد

 

مکان فیزیکی : محوطه پارگینگ بیمارستان

 

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images