یکشنبه, 29 دی 1398

 بهداشت حرفه ای

 

مسئول واحد : مهندس سحر هژبر                                  درجه علمی : کارشناس بهداشت حرفه ای

 

تحت نظر مدیریت بیمارستان فعالیت می نماید.

 

فعالیت ها:

1- آموزش موازين بهداشت و ايمني به شاغلين در ارتباط با شغل آنها.

2- سالم سازي محيط كار از طريق شناسايي ، ارزيابي و كنترل عوامل زيان آور مربوط به آنها.

3- بنظارت بر تاسيسات و تسهيلات بهداشتي و رفاهي .

4- انجام مراقبت هاي بهداشتي ، درماني از طريق معاينات قبل از استخدام و معاينات دوره اي به منظور

تعيين وضع سلامت و توانايي شاغلين ، تشخيص به موقع بيماريهاي ناشي از كار .

5- پيشگيري از بروز حوادث ناشي از كار .

6-توجه به مسائل و مشكلات رواني و عاطفي شاغلين در محيط كار و خانواده آنها

 

   مکان فیزیکی : طبقه اول 

 

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images