چهارشنبه, 02 بهمن 1398
بهداشت و محیط:
 

مسئول واحد: مهندس محمد مجدی                               درجه علمی :کارشناس بهداشت محیط

 

واحد و نیروهای تحت پوشش: واحد لاندری ،نیروهای خدماتی بیمارستان

 

اقدامات: نظارت بر دفع صحیح پسماندو فاضلاب بیمارستان ، گندزدایی و استریلیزاسیون، سلامت آب آشامیدنی

 

بیمارستان ، نظافت روتین بیمارستان ، بهداشت آشپزخانه ،سلف سرویس ها و انبار ها،تهیه و تدوین مطالب آموزشی

 

و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط ، نظارت بر معاینات پزشکی و    گواهینامه های آموزش

 

بهداشت عمومی پرسنل مشمول ، بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه ،گرمایش و سرمایش بیمارستان ،

 

پیگیری و اقدام در زمینه مسائل بهداشتی وحفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت

 

 

مکان فیزیکی : طبقه منهاي يك ضلع غربی بیمارستان 

 

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images