پنج شنبه, 28 شهریور 1398

000345

 

 بيمارستان  آموزشي درماني  22 بهمن

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images