چهارشنبه, 02 بهمن 1398

امکانات : 

 

امکانات مرکز skill lab بیمارستان 22 بهمن شامل مولاژ و فیلم های کمک آموزشی می باشد .

مولاژهای مرکز مهارتهای بالینی  بیمارستان 22 بهمن :

molazh4 molazh2molazh5molazh6molazh7

molazh8molazh9molazh1

مولاژهاي واحد CPR :

1- مانكن Air Man

2- مانکنALS بزرگسالان

3- مدل نیم تنه احیا با Skill Guide

4- مانکن راه هوایی و آموزش لوله گذاری بزرگسالان

5- مانکن آموزش ALS نوزاد

6- مدل آموزش احیاء پایه (CPARLENE)

7- مولاژ آموزش خفگی بزرگسال، نوجوان و کودک

8- مانکن احیاء پایه اطفال

9- مانکن احیای کودک با Skill Guide

10- مدل آموزش لوله گذاری نوزاد

11- مجيد در حال خفگي

12- مگاكد

 

مولاژهای واحد گوش وحلق و بينی- چشم :

1- مولاژ معاینات گوش

2- مدل آموزش شستشوی گوش

3- کنترل خونریزی از بینی

4- مولاژ معاینات چشم

5- مدل آموزش تراکئوستومی بزرگسالان

 

مولاژهاي واحد ارتوپدي :

1- مولاژ آموزش تزريق داخل مفصل زانو

2- مدل شانه جهت آموزش تزریق بین مفصلی

3- مدل آموزش مانورهای Barlow و Ortolani

4- ستون مهره منعطف

5- کف پای نرمال، صاف و قوس دار

 

مولاژهاي واحد اطفال :

1- مانکن پرستاری کودک

2- مانكن نوزاد جهت آموزش LP

3- مولاژ آموزش خونگیری بند ناف نوزاد

4- پای نوزاد جهت آموزش رگ گیری

5- مدل دست آموزشABG اطفال

6- مدل دست آموزشABG نوزاد

7- مدل سرکودک جهت آموزش رگ گیری

8- بازوی تزریقات I.M-I.Vاطفال

9- بازوی آموزشIV اطفال

 

مولاژهاي واحد اورولوژي :

1- مولاژ معاينه پروستات

2- مدل سونداژ ادراری مردانه

3- مدل سونداژ ادراری زنانه

4- مدل آموزش آسپراسيون سوپراپوبيك

5- مدل معاينات Testis

 

مولاژهاي واحد مهارتهاي باليني پايه :

1- مانکن پرستاری بزرگسالان

2- مدل آموزش كمكهای اوليه First Aid

3- مدل آموزش انواع پانسمان

4- مولاژ آموزش تزریق عضلانی

5- مدل ساعد جهت آموزش تزریق داخل جلدی

6- بازوی نمايش تزریقات I.V

7- مدل بازو جهت آموزش تزریقات I.V-I.M-S.C

8- مدل بازو جهت آموزش نمونه گيري و تزريقات I.V

9- Venipuncture Pads

 

مولاژهاي واحد جراحي :

1- مدل آموزش گذاردن چست تيوب

2- مدل آموزش كريكوتيروئیدوتومی

3- مدل آموزش كات داون

4- مدل بازو جهت آموزش و تمرين بخيه زدن

5- مدل پا جهت آموزش و تمرين بخيه زدن

6- مدل ناخن فرورفته در گوشت

7- مدل آموزش معاينات آنوركتال

8- مدل آموزش معاينات سرطان Breast

9- مدل آموزش كاتتريزاسيون وريد مركزی (CVP)

10- مدل آموزش پنوموتوراكس

11- مدل تزريق اپي دورال

12- مولاژ آناتومی فتق

13- مدل نمايش برش عرضی نيم تنه

 

مولاژهاي واحد داخلي - اعصاب :

1- مدل آموزش سمع قلب و ریه با Smart Scope

2- مدل آموزش تغذیه از راه بینی (NG Tube)

3- مدل بازوی پونكسیون شريانی (ABG)

4- مدلLP بزرگسالان

5- مولاژ نیم تنه تک جنسی

6- مولاژ سيستم گوارش

7- مولاژ معده

8- مولاژ نمايش پانکراس، طحال ودئودنوم

9- مولاژ کبد وکیسه صفرا

10- مولاژ مغز (5/2 برابر اندازه طبيعی)

11- مولاژ جمجمه با مغز

12- مولاژ جمجمه استخوانی

13- مولاژ برش پوست

14- مولاژ نمايش آترواسکلروزیس

15- مولاژ ستون مهره های گردنی،تور

 

مولاژهاي واحد زنان :

1- مدل تمام تنه زایمان با یک جنین و نوزاد جهت احیاء

2- مانکن تمام تنه (کنترل بارداری و زایمان)

3- مدل آموزش انجام اپیزیوتومی

4- مدل آموزش IUD گذاری

5- مدل معاینات ژنیکولوژی

6- مدل لمس رحم حامله در معاینه دو دستی

7- مدل آموزش اندازه گیری افاسمان و دیلاتاسیون

8- مدل آموزش بارداری (مانور لئوپولد)

9- معاینه زنان

10- ست تمرین مامایی

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images