پنج شنبه, 28 شهریور 1398

 

                     1.  اکوکاردیوگرافی (اکو) چیست؟

                     2-  الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب چیست؟

                    3- آنچه لازم است خانمهای باردار از سونوگرافی بدانند

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images