پنج شنبه, 03 بهمن 1398

1. انوكساپارين                                                                                            11. سكته مغزي                   

2.آسم                                                                                                         12.فشار خون بالا 

3. پروستات                                                                                                 13.كورتا‍ژ   

4.تشنج در كودكان                                                                                      14.لوزه 

5. تغذيه در ديابت نوع 1                                                                              15.مراقبت هاي بعد از ليپوساكشن 

6. تغذيه در ديابت نوع 2                                                                              16.مسموميت 

7.ديابت                                                                                                      17. سنگهاي سيستم ادراري  

8. راهنماي مادر پس از زايمان طبيعي                                                       18. عفونت مجاري ادراري 

9.زردي نوزاد                                                                                              19.نحوه تزريق انسولين 1   

10.سردرد تنشي                                                                                      20. نحوه تزريق انسولين 2   

                                                                           

                          

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images