پنج شنبه, 03 بهمن 1398
آدرس:
جهت تماس با بيمارستان آموزشى درمانى 22 بهمن از فرم زير استفاده نماييد.

آدرس پستى : مشهد- كوي طلاب – پيچ دوم تلگرد - بيمارستان آموزشى درمانى 22 بهمن
فاكس : 32573500
تلفن : 32595516
Send an Email
اختیاری

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images