شنبه, 23 آذر 1398

خيرين

 آقاي دكتر علي آل شيخ                       موسسه خیریه امام علی(ع)
خانم دکتر رفیع زاده                             موسسه خیریه سید الشهداء
استانداري                                         موسسه خیریه خیرالمرسلین
خانم جارالهي                                    موسسه خیریه گروه نیکوکاری دامون
موسسه خيريه خطيب                         موسسه خيريه نيكان
موسسه خيريه امام جواد
موسسه خيريه امام هادي

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images