جمعه, 26 آبان 1396

 

                     1.  اکوکاردیوگرافی (اکو) چیست؟

                     2-  الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب چیست؟

                    3- آنچه لازم است خانمهای باردار از سونوگرافی بدانند