جمعه, 03 فروردين 1397
 
 
تقويـم كنفرانس هاي مورتاليتي بیمارستان 22 بهمن سال 1396
 
 
 
 
تاريخ

عنوان

 

بيان كليات و اهداف برنامه

 

ارايه case

 

گزارش پرستاري و ساير افراد تيم درمان با نظر manager  برنامه

پانل بررسي case

جمع بندي و نتيجه گيري

 

سخنراني در مورد رويكرد به مبحث اصلي منجر به فوت
96/11/2 بررسی روند درمان و علت فوت بيماربا تشخيص CVA و ديسترس تنفسي

دكتر محسن مهدي نژاد

(متخصص مغز و اعصاب)

دكتر سيد مهران همام (متخصص مغز و اعصاب)

زهرا نوروزي

(پرستار)

دكتر جواد رضايي (متخصص داخلي)،  دكتر محسن مهدي نژاد

(متخصص مغز و اعصاب)، دكتر سيد مهران همام (متخصص مغز و اعصاب)، دكتر مجيد مير صدرايي(فوق تخصص ريه)، دكتر مرضيه كازراني (متخصص عفوني)

دكتر محسن مهدي نژاد

(متخصص مغز و اعصاب)

دكتر سيد مهران همام (متخصص مغز و اعصاب)
بررسی روند درمان و علت فوت بيمار شيرخوار با تشخيص نوروموسكولار

دكتر محسن مهدي نژاد

(متخصص مغز و اعصاب)

دكترمژگان بيات مختاري

(فوق تخصص نوزادان)

زهرا جمال آبادي

(پرستار)

دكترمژگان بيات مختاري (فوق تخصص نوزادان)، دكتر محسن مهدي نژاد كاشاني (متخصص مغز و اعصاب)، دكتر سعيد ابطحي (فوق تخصص قلب كودكان)، دكتر كاتيا شايان(متخصص كودكان)، دكتر سيد محمد علي رئيس السادات (فوق تخصص جراحي اطفال)

دكتر محسن مهدي نژاد

(متخصص مغز و اعصاب)

دكترمژگان بيات مختاري

(فوق تخصص نوزادان)

96/05/16 بررسی روند درمان و علت فوت بيمار بستري شده با تشخيص COPD دكتر مجيد مير صدرايي (فوق تخصص ريه)

دكتر مهدي  ملك نژاد

(فوق تخصص ريه)

زهره عباسي (پرستار) دکتر مجيد مير صدرايي (فوق تخصص ريه)، دكتر مهدي ملك نژاد (فوق تخصص ريه)، دكتر آل هاشمي (متخصص مغز و اعصاب)، دكتر حسين مختاري (متخصص عفوني)، دكتر زهرا مصطفوي مشهدي) دكتر مجيد مير صدرايي (فوق تخصص ريه)

دكتر مهدي  ملك نژاد

(فوق تخصص ريه)

بررسی روند درمان و علت فوت بيمار با تشخيص پنوموني بدنبال ديسترس تنفسي دكتر مجيد مير صدرايي (فوق تخصص ريه)

دكتر مهدي  ملك نژاد

(فوق تخصص ريه)

مريم خاكزادي

(پرستار)

دکتر مجيد مير صدرايي (فوق تخصص ريه)، دكتر مهدي ملك نژاد (فوق تخصص ريه)،  دكتر آل هاشمي (متخصص مغز و اعصاب)، دكتر محمد سرافراز يزدي (متخصص داخلي)، دكتر سارا رستگاري (متخصص عفوني) دكتر مجيد مير صدرايي (فوق تخصص ريه)

دكتر مهدي  ملك نژاد

(فوق تخصص ريه)

96/08/08 بررسی روند درمان و علت فوت بيمار بدنبال هيپرتانسيون و تب

دكتر محمد سرافراز يزدي

(متخصص داخلي)

دكتر سارا رستگاری (متخصص عفونی)

رقيه مشرقي

(پرستار)

دكتر محمد سرافراز يزدي (متخصص داخلي)، دكتر سارا رستگاري (متخصص عفوني)، دكتر سحر قره (فوق تخصص غدد)، دكتر سيد مهران همام (متخصص مغز و اعصاب)، دكتر جواد رضايي (متخصص داخلي)

دكتر محمد سرافراز يزدي

(متخصص داخلي)

دكتر سارا رستگاری (متخصص عفونی)
بررسی روند درمان و علت فوت بيمار بدنبال تشنج و افت تحت هوشياري

دكتر محمد سرافراز يزدي

(متخصص داخلي)

دكتر سارا رستگاری (متخصص عفونی)

فاطمه غلامي

(پرستار)

دكتر محمد سرافراز يزدي (متخصص داخلي)، دكتر سارا رستگاري (متخصص عفوني)،‌دكتر سحر قره (فوق تخصص غدد)، دكتر محسن مهدي نژاد (متخصص مغز و اعصاب)، دكتر سيد مهران همام(متخصص مغز و اعصاب)، دكتر مجيد مير صدرايي (فوق تخصص ريه)

دكتر محمد سرافراز يزدي

(متخصص داخلي)

دكتر سارا رستگاری (متخصص عفونی)
96/11/16 بررسی روند درمان و علت فوت بدنبال گذاشتن چست تيوب و ايجاد پلورال انيوژن

دكتر مهدي  ملك نژاد

(فوق تخصص ريه)

دكتر محمد سرافراز يزدي

(متخصص داخلي)

زهرا نوروزي

(پرستار)

دكتر مهدي ملك نژاد (فوق تخصص ريه)، دكتر محمد سرافراز يزدي (متخصص داخلي)،دكتر سيد محمد علي رئيس السادات (فوق تخصص جراحي اطفال)، دكتر مجيد مير صدرايي (فوق تخصص ريه)، دكتر حسين مختاري(متخصص عفوني)،  دکتر مجيد مير صدرايي (فوق تخصص ريه)

دكتر مهدي  ملك نژاد

(فوق تخصص ريه)

دكتر محمد سرافراز يزدي

(متخصص داخلي)

بررسی روند درمان و علت فوت بيمار مبتلا به  پنوموني

دكتر مهدي  ملك نژاد

(فوق تخصص ريه)

دكتر محمد سرافراز يزدي

(متخصص داخلي)

زهرا نوروزي

(پرستار)

دكتر مهدي ملك نژاد (فوق تخصص ريه)، دكتر محمد سرافراز يزدي (متخصص داخلي)، دکتر مجيد مير صدرايي (فوق تخصص ريه)،دكتر عليرضا آل هاشمي (متخصص مغز و اعصاب)، دكتر زهرا مصطفوي مشهدي (متخصص داخلي)،  دكتر حسين مختاري(متخصص عفوني)،  

دكتر مهدي  ملك نژاد

(فوق تخصص ريه)

دكتر محمد سرافراز يزدي

(متخصص داخلي)

 

hiv

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images