جمعه, 03 فروردين 1397
ساعت سخنران عنوان تاريخ ماه  
پنج شنبه 10-8 خانم ميترا خزاعي(كارشناس ارشد مديريت و دانشجوي دكتراي مديريت) ، خانم نسرين توكلي(كارشناس ارشد پرستاري و هيات علمي)، خانم صغري مومن(كارشناس پرستاري)     

مهارت هاي رفتاري و ارتباطي

(ارتباط با بيماران و همراهيان و آموزش به بيمار)

24/1/96 فروردين
پنج شنبه 10-8 خانم الهه رمضان زاده(كارشناس ارشد داخلي جراحي) ، خانم فاطمه باقري(كارشناس ارشد پرستاري و هيات علمي) ، خانم مژده انتخابي (كارشناس پرستاري)   ايمني بيمار 14/2/96 ارديبهشت
پنج شنبه 10-8 خانم زهرا سادات حسيني واعظ(كارشناس ارشد پرستاري و هيات علمي) ،  خانم سمانه رافع(كارشناس ارشد و هيات علمي) ، خانم مليحه تيموري (كارشناس پرستاري) IV تراپي 11/3/96 خرداد
پنج شنبه 10-8 خانم پروانه سودمند(كارشناس ارشد پرستاري و دانشجوي دكتراي آموزش پرستاري و هيات علمي) ،خانم مهري ميرشاهي(كارشناس ارشد پرستاري) ، خانم فرنوش رخي (كارشناس پرستاري) فوريت هاي روانپزشكي 8/4/96 تير
پنج شنبه 10-8 آقاي ميثم نعمتي خواه (كارشناس ارشد مراقبت هاي ويژه و هيات علمي) ، دكتر شهرام كيخا (متخصص طب اورژانس) تفسير ECG پيشرفته 12/5/96 مرداد
پنج شنبه 10-8 آقاي ميثم نعمتي خواه(كارشناس ارشد مراقبت هاي ويژه و هيات علمي) ،  خانم الهه رمضان زاده(كارشناس ارشد داخلي جراحي) ، آقاي احسان صابري (كارشناس پرستاري) تازه هاي پرستاري در اورژانس هاي اعصاب 9/6/96 شهريور
پنج شنبه 10-8 خانم فاطمه باقري(كارشناس ارشد پرستاري و هيات علمي) ، خانم سحر هژبر (كارشناس بهداشت حرفه اي) مديريت خطر 20/7/96 مهر
پنج شنبه 10-8 خانم مريم كريمي(كارشناس ارشد پرستاري و هيات علمي) ، خانم مليحه نامجو (كارشناس پرستاري) مديريت زخم 11/8/96 آبان
پنج شنبه 10-8 خانم مريم كريمي(كارشناس ارشد پرستاري و هيات علمي) ،  مليحه آدينه(كارشناس ارشد پرستاري و هيات علمي) ،  خانم ميترا خزاعي(كارشناس ارشد مديريت و دانشجوي دكتراي مديريت) ، موارد استفاده و كاربرد DCشوك و كارديوورژن 9/9/96 آذر
پنج شنبه 10-8 خانم پروانه سودمند(كارشناس ارشد پرستاري و دانشجوي دكتراي آموزش پرستاري و هيات علمي) ،خانم مهري ميرشاهي(كارشناس ارشد پرستاري) ، آقاي محسن اصغريار(كارشناس راديولوژي و دانشجوي ارشد روانشناسي خانواده) سبك زندگي 14/10/96 دي
پنج شنبه 10-8 خانم زهرا سادات حسيني واعظ(كارشناس ارشد پرستاري و هيات علمي) ،  خانم سمانه رافع(كارشناس ارشد و هيات علمي) ، آقاي احسان صابري (كارشناس پرستاري) كننرل عفونت 12/11/96 بهمن
پنج شنبه 10-8 خانم مريم كريمي(كارشناس ارشد پرستاري و هيات علمي) ،  مليحه آدينه(كارشناس ارشد پرستاري و هيات علمي) ،  آقاي خداوردي رشيد حصاري (كارشناس ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني)، خانم فرحناز آزموده (كارشناس پرستاري) مراقبت هاي ويژه 10/12/96 اسفند

hiv

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images