یکشنبه, 25 آذر 1397

تقويـم دوره هـاي آمـوزشي تخصصي بيمارستان 22 بهمن در سال 1397      

                 

pezeshki 97 

 

 

hiv

درمان  HIV همه گیری را مهار می کند ، پیشگیری کنید ، درمان کنید و زندگی کنید .     images