جمعه, 26 آبان 1396
انتخاب تماس:
آدرس:
جهت تماس با بيمارستان آموزشى درمانى 22 بهمن از فرم زير استفاده نماييد.

آدرس پستى : مشهد- كوي طلاب – پيچ دوم تلگرد - بيمارستان آموزشى درمانى 22 بهمن
فاكس : 32573500
تلفن : 17-16-32595515
Send an Email
اختیاری