پنج شنبه, 14 اسفند 1399

اطلاعات هيات علمي گروه آزمايشگاه

مدير گروه آزمايشگاه : دكتر وحيد آريابد

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

1

دكتر رجب زاده

استاديار

بورد تخصصي

مذکر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

2

دكتر وحيد آريابد

"

"

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

3

دكتر علیرضا رضایی

"

"

مذکر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

اطلاعات هيات علمي گروه راديولوژي

مدير گروه راديولوژي : دكتر امير حسين هاشمي عطار

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

1

دكتر امير حسين هاشمي عطار

استاديار

بورد تخصصي

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

2

دكتر سعيد نقيبي

"

"

مذکر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

4

دكتر هلن صاحب قلم

"

"

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

5

دكتر نرگس افضلي

"

"

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )          DssuQ8 JDOXpwVJZ