پنج شنبه, 14 اسفند 1399

 

اطلاعات هيات علمي گروه داخلي در بيمارستان 22 بهمن

مدير گروه داخلي : دكتر پرويز واحدي

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

1

دكتر جواد رضايي

استاديار

بورد تخصصي

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

2

دكتر محمد سرافراز يزدي

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

3

دكتر مجيد مير صدرايي

دانشيار

فوق تخصص ريه

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

4

دكتر زهرا مصطفوي

استاديار

بورد تخصصي

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

5

دكتر پرويز واحدي

استاد

فوق تخصص ريه

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

6

دكتر سحر قره

استاديار

فوق تخصص غدد

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

7

دكتر محمد عباسي

"-پاره وقت

"

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

    اطلاعات هيات علمي گروه عفوني

مدير گروه عفوني : دكتر حسين مختاري

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

1

دكتر فاطمه حبيبي

استاديار

بورد تخصصي

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

2

دكتر مرضيه كازراني

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

3

دكتر حسين مختاري

"

"

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

4

دكتر سارا رستگاري

"

"

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

  اطلاعات گروه بيهوشي

مسوول گروه بيهوشي بيمارستان 22 بهمن : دكتر حامد بيضايي

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

1

دكتر حامد بيضايي

استاديار

بورد تخصصي

مذكر

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

دكتر وحيد مغفرتي

استاديار

"

"

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

2

دكتر مهدي غضنفري

استاديار

نيمه وقت

"

"

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

دكتر آرمان آژير

درماني

"

"

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

دكتر رضا دياني

درماني

"

"

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

  اطلاعات هيات علمي گروه پوست

مدير گروه پوست : دكتر فرزانه دلگشايي

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

1

دكتر مريم زينال پور

استاديار

بورد تخصصي

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

3

دكتر فرزانه دلگشايي

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 اطلاعات هيات علمي گروه روانپزشكي

مدير گروه روانپزشكي : دكتر وحيد سعادتيان

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

1

دكتر وحيد سعادتيان

استاديار

بورد تخصصي

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

2

دكتر عليرضا ضيايي

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

3

دكتر مريم جوانبخت

"

"

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

4

دكتر حميد رضا ارشدي

"

"

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

  اطلاعات هيات علمي گروه کودکان در بيمارستان 22 بهمن

مدير گروه: دكتر فاطمه اميد    

شماره

نام ونام خانوادگي

رتبه

مدرك

جنس

دانشگاه محل استخدام

1

دكتر سيد مرتضي ميرزاده  

"

بورد تخصصي

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

2

دكتر جمشيد يوسفي  

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

3

دكتر محمودرضا خزاعي

"

فوق تخصص كليه اطفال

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

4

دكتر فريبا تبريزيان  

"

بورد تخصصي

مونث

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

5

دكتر كاتيا شايان

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

6

دكتر فاطمه اميد

"

"

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

7

دكتر مژگان بيات مختاري

"

فوق تخصص نوزادان

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

8

دكتر عبدالرضا ملك

"

بورد تخصصي

مذكر

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

9

دكتر سعيد ابطحي

"

فوق تخصص قلب اطفال

"

پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )          DssuQ8 JDOXpwVJZ