شنبه, 29 مرداد 1401

 

IPD از سال 2013 برای ایجاد ارتباط موثر بین بیمار و بیمارستان ایجاد شده است .این واحد به

عنوان پیشخوانی برای ارتباط بیمارستان با بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت درمان و

بازگشت به خانه و دریافت مراقبت های مورد نیاز عمل می کند.

 

 

1      2

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )