شنبه, 29 مرداد 1401

*  ورود بیمار به بیمارستان

 

*  متصدی پذیرش به بیماران اتباع خارجی خوش آمد گفته و از افرادی که جهت صحبت با این بیماران تعیین شده اند  کمک گرفته اند .

 

*  کارشنا س IPD  بدون معطلی اقدام به معرفی بیمار به پزشک اورژانس می نماید و در صورت نیاز به بستری بیمار دستورات را از پزشک اورژانس دریافت می نماید .

 

*  کارشناس IPD بر اساس کارت شناسایی اقدام به بستری نمودن بیمار می نماید و در حین انجام این کار به سوپروایزر وقت و سرپرستار بخش مربوطه اطلاع رسانی

 

می کند .

 

*  کارشناس IPD رضایت نامه ها را به دقت از بیمار و همراه وی دریافت نموده و ایشان را با احترام همراه کمکی بخش مربوطه به بخش راهنمایی می نماید .

 

*  سرپرستار بخش خود را به بیمار معرفی می نماید و بیمار را به اتاق ویژه معرفی می نماید .

 

*  سرپرستار بخش   بعد از تحویل بیمار دستورات داروئی پزشک اورژانس را اجرا نموده و با پزشک معالج در تماس خواهند بود .

 

*  پرستار ویژه اتباع خارجی به بیمار معرفی می گردد.

 

لطفا توجه فرمائید :

 

۱.  در صورت  وجود دستور پزشک مبنی بر بستری به هنگام پذیرش دستور بستری را همراه داشته باشید .

 

۲.  برای پذیرش افراد زیر 18 سال اجازه پدر و یا قیم قانونی نیاز است .

 

 

DssuQ8 JDOXpwVJZ   من به شما دست نمی دهم ،چون شما را دوست دارم . (ستاد کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس )